Nadační fond Janele

Vážení přátelé,

tým lékařů, sester a laborantů Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady se snaží svým pacientům zajistit léčebnou péči odpovídající úrovni současných medicínských poznatků.

Abychom splnili tyto cíle, je potřeba značných finančních prostředků, které jsou získávány prostřednictvím Nadačního fondu Janele.

Statut Nadačního fondu Janele

Preambule

Nadace Doc. Jiřího Janele pro nemocné s krevními chorobami byla registrována Obvodním úřadem pro Prahu 10 pod reg. č. 96/94 dne 20.6.1994. Dne 4.4.1998 se správní rada nadace rozhodla v souladu s §35 odst. 1 zákona č. 227/197Sb. požádat o zápis do nadačního rejstříku jako Nadační fond Doc. Jiřího Janele pro nemocné s krevními chorobami.
Dne 17.6.2009 přijala správní rada rozhodnutí o změně názvu nadačního fondu na Nadační fond Janele.

Čl.I
Název a sídlo nadačního fondu

1.Název nadačního fondu zní:
Nadační fond Janele (dále jen „nadační fond“)

2.Sídlo nadačního fondu je Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

Čl. II
Zřizovatel nadačního fondu

Zřizovateli nadačního fondu jsou:
MUDr. Ladislav Rosa, CSc.
r.č. 350627/061
trvalý pobyt: Šmilovského 3, 120 00 Praha 2

MUDr. Jana Marková
r.č. 465705/105
trvalý pobyt: Dětská 51, 100 00 Praha 10

Čl. III
Účel nadačního fondu

Účelem nadačního fondu je:
a)shromažďování finančních a hmotných zdrojů určených na podporu výzkumných
a osvětových programů zaměřených zejména na prevenci, diagnostiku a léčení onemocnění krve a krvetvorných orgánů
b)podpora osvětové činnosti, vzdělávání lékařů
c)podpora osvětové činnosti a vzdělávání a stabilizace nelékařského personálu na Oddělení klinické hematologie FN Královské Vinohrady
d)pořádání národních a mezinárodních konferencí s vědeckým a populárně – vědeckým zaměřením
e)podpora léčby pacientů s krevními chorobami.
Čl. IV
Zdroje nadačního fondu

1.Prostředky pro činnost získává nadační fond z dobrovolných příspěvků a darů fyzických a právnických osob a z příspěvků jiných nadací, sdružení a korporací.
2.Pro každý finanční rok správní rada určí program činnosti, který musí vycházet zejména z poslání nadačního fondu a dalších úkolů stanovených statutem.

Čl. V
Správní rada

1)Správní rada má 6 členů.

2)Členy správní rady jsou:

Předseda správní rady:
Doc. MUDr. Tomáš Kozák, PhD., MBA
r.č. 630810/1888
trvalým pobytem Pavlovská 589, 160 00 Praha 6
den vzniku funkce: 7.3.2001

Člen správní rady:
MUDr. Olga Černá
r.č. 615317/0529
trvalý pobytem U Kříže 7 /624, 158 00 Praha 5 Jinonice

Člen správní rady:
MUDr. Jana Marková
r.č. 465705/105
trvalým pobytem Dětská 51, 100 00 Praha 10

Člen správní rady:
MUDr. Evžen Gregora
r.č. 611208/1173
trvalým pobytem Oblouková 647/34, 100 00 Praha 10

Člen správní rady:
MUDr. Milada Jankovská
r.č. 535214/090
trvalým pobytem Vratislavská 395, 181 00 Praha 8

Člen správní rady:
Ing. Kateřina Klásková
r.č. 745424/2037
trvalým pobytem Ungarova 6/678, 108 00 Praha 10

3)Funkční období členů správní rady je tříleté. Správní rada je volena tajným hlasováním.

4)Na prvním zasedání správní rady po zápisu nadačního fondu do nadačního rejstříku bude losem určen jeden člen správní rady, kterému skončí funkční období po jednom roce ode dne zápisu nadačního fondu do nadačního rejstříku a jeden člen správní rady, kterému skončí funkční období po dvou letech ode dne zápisu nadačního fondu do nadačního rejstříku.

5)Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady nejméně dvakrát ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o to nejméně třetina členů správní rady nebo revizor.

6)Člen správní rady nemůže být na jednání správní rady zastoupen. Je povinen se zúčastnit jednání osobně.

7)Správní rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomní alespoň čtyři její členové.

8)K rozhodnutí správní rady o sloučení nadačního fondu s nadací nebo jiným nadačním fondem je třeba souhlasu všech členů správní rady. V ostatních případech je k rozhodnutí správní rady nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných. Hlasovací právo všech členů správní rady je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

9)Správní rada jedná jménem nadačního fondu tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu nadačního fondu připojí svůj podpis doc. prim. MUDr. Tomáš Kozák, PhD., MUDr. Jana Marková a Ing. Kateřina Klásková

a)v běžných věcech každý samostatně
b)ve věcech s majetkovým plněním nad 50 000,–Kč vždy dva z nich.

10)Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem a dále o:

a)přidělování nadačních příspěvků
b)zásadách hospodaření nadačního fondu

Čl. VI
Revizor

1.Revizorem nadačního fondu je
Hana Šubrtová
r.č. 535804/078
trvalým pobytem: Na Výsluní 207, 251 66 Mirošovice
den vzniku funkce:  9.listopadu 2006

2.Funkční období revizora je tříleté.

Čl. VII
Náklady na správu nadačního fondu

Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu nesmí převýšit 20 % z celkového majetku nadačního fondu podle stavu k 31.12. téhož ro­ku.

Čl. VIII
Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

1.Nadační fond poskytuje nadační příspěvky na základě rozhodnutí správní rady:
a)pacientům s krevními chorobami léčenými na Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,
b)Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (FNKV) pro Oddělení klinické hematologie,
c)lékařům a ostatním pracovníkům působícím na Oddělení klinické hematologie FNKV.

2.Pacientům s krevními chorobami se nadační příspěvky poskytují na základě jejich žádosti doporučené a odůvodněné lékařem Oddělení klinické hematologie FNKV. V žádosti musí být uveden konkrétní účel, na který je nadační příspěvek žádán.

3.Lékaři a ostatní pracovníci v žádosti uvedou

a)účel, na který je příspěvek žádán,
b)zda pro daný účel žádají příspěvek z jiných zdrojů.

4.Pro Oddělení klinické hematologie FNKV jsou příspěvky poskytovány na základě žádosti nebo na základě vlastních poznatků členů správní rady.

5.Žádosti o nadační příspěvky mohou být podávány celoročně.

6.Správní rada rozhoduje o nadačních příspěvcích zpravidla ve čtvrtletních intervalech. V případech zvláštního zřetele hodných žádostí může správní rada na doporučení předsedy správní rady rozhodnout o nadačním příspěvku mimo stanovené termíny per rozlam.

7.Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.

Čl. IX
Výroční zpráva

  1. Nadační fond vypracovává výroční zprávu každoročně do 30.6.
  2. výroční zpráva bude uložena u rejstříkového soudu. Zpřístupněna bude též v sídle nadačního fondu v úředních hodinách.

Čl. X
Závěrečná ustanovení

  1. Tento statut byl schválen správní radou dne 25.11.2009.
  2. Tento statut může být měněn a doplňován, písemnými po sobě jdoucími dodatky.

Doc. MUDr. Tomáš Kozák, PhD., MBA .............­.............­.............­.....

MUDr. Olga Černá .............­.............­.............­.....

MUDr. Jana Marková .............­.............­.............­.....

MUDr. Evžen Gregora .............­.............­.............­.....

MUDr. Milada Jankovská .............­.............­.............­.....

Ing. Kateřina Klásková .............­.............­.............­.....