O nás

Nadační fond Janele vznikl v roce 1994 nejprve jako Nadace Doc. Jiřího Janele pro nemocné s krevními chorobami. Nadační fond je pojmenován po významném českém hematologovi doc. MUDr. Jiřím Janele, CSc., který ve 20. století působil ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a byl jedním ze zakladatelů české dětské hematologie.

V roce 1998 se správní rada nadace rozhodla v souladu se zákonem zákona č. 227/1997 Sb. transformovat nadaci na Nadační fond Doc. Jiřího Janele pro nemocné s krevními chorobam o.s.. V roce 2017 přijala správní rada rozhodnutí o změně názvu nadačního fondu na Nadační fond Janele, z.s.

Účelem nadačního fondu bylo a je shromažďování finančních a hmotných zdrojů na podporu výzkumných a osvětových programů zaměřených zejména na prevenci, diagnostiku a léčení onemocnění krve a krvetvorných orgánů jakou jsou leukémie a lymfomy.

Dále se tyto prostředky používají na podporu osvětové činnosti a vzdělávání lékařského a nelékařského personálu na Hematologické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Prostředky pro činnost získává nadační fond z dobrovolných příspěvků a darů fyzických a právnických osob a z příspěvků jiných nadací, sdružení a korporací. Hlavními finančními zdroji pro NFJ jsou dary soukromých osob, firem a výtěžky z charitativních akcí, zejména koncertů a aukcí.

Nadační fond Janele úzce spolupracuje s Hematologickou klinikou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, maximálně podporuje pacienty, zejména při zvyšování jejich pohodlí v době pobytu na Hematologické klinice. Podílí se na nákupu vybavení pro lůžková oddělení, přístrojů, zdravotnických pomůcek či studijních materiálů pro lékaře a sestry a dalších potřeb spojených se zvyšováním úrovně poskytované péče v rámci celé kliniky.

Nadační fond Janele

IČO: 60447907
Pavilon R, Šrobárova 50
100 34  Praha 10

Statutární orgány NFJ

V čele Nadačního fondu Janele (NFJ) je Správní rada NFJ (SR NFJ) a její činnost kontroluje Revizor.

Členové Správní rady a revizor NFJ k 1.1.2021

MUDr. Olga Černá, členka SR NFJ
Ing. Boris Jindra: člen SR NFJ
Ing. Kateřina Klásková: členka SR NFJ, tajemnice
Prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA: předseda SR NFJ Doc.
Doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D.: člen SR NFJ
Mgr. Lenka Turková: členka SR NFJ

Revizor NFJ

Hana Šubrtová